Category Archive: News

 1. Jasper de Beijer – The Admiral’s Headache

   

  13 februari – 13 maart, 2021 
  Capsule Presentation *
  ENGLISH BELOW

   

  Tot vandaag was het werk van Jasper de Beijer (1973) vooral te zien op tentoonstellingen in Franse, Belgische en Nederlandse musea (Fotomuseum Den Haag, WIELS, Brussel, Centre Photographique Rouen, Frankrijk) en op prestigieuze groepstentoonstellingen als Art Brussel, PAN Amsterdam en Paris Photo. Met plezier toont FLATLAND vanaf zaterdag 13 februari dan ook voor het eerst in de galerie enkele werken van De Beijer uit ‘The Admiral’s Headache’.

   

   

  Jasper de Beijer

  Jasper de Beijer, The Admiral’s Headache – Bastion, 2020,180 x 84 cm, Pigment print (with frame 187,0 x 91,2 cm) Edition of 7 + 1 AP

   

  Plantation

  Voormalige plantage op Curaçao (1880)

   

  In De Beijers fotomontages toont hij ons beladen sensationele en suggestieve beelden uit het verleden of van verre oorden. Van apocalyptische situaties (the Brazilian Suitcase) over expedities in het Amazone gebied waarin de Indiaanse bevolking bouwt aan een tempel van stro met als trofee een in tweeën gesplitst expeditie vliegtuig. Of beelden (Le Sacre du Printemps) naar het ballet van Diaghilev, waarin paard en ruiter tegelijk exploderen, als een esthetische herschikking van modder, steen en ijzer.

   

  Galjoen - Jasper de Beijer
  Jasper de Beijer, The Admiral’s Headache – Galjoen, 2018,110 x 110 cm,
  c-print,  Edition of 7 + 1 AP

   

  Wie zich concentreert ziet ook de handgemaakte, eenvoudige maquettes en zelfgebouwde sets en dat De Beijer deze construeerde met weinig meer dan inkt, papier, plakband, lijm en spijkers. Het is deze kwetsbaarheid, deze imperfectie die verraadt dat we ons willens en wetens overgeven aan de nostalgie en, en dit is een tragischer lot, dat we ons onbewust laten manipuleren.

   

  Making of Galjoen Jasper de Beijer
  a work in progress, Jasper de Beijer

   

  Curator Raphaëlle Stopin schreef in Jeu de Paume, Magazine over De Beijer: “Sinds zijn afstuderen aan de HKU houdt Jasper de Beijer zich bezig met de kwestie van representatie, met het beeld als essentieel element in de opbouw van geschiedenis en als vector voor mythologie en cliché”.
  Dit geldt ook voor De Beijers allernieuwste werken uit The Admiral’s Headache: een nieuwe serie over het vervreemdende aan het kolonialisme; een wereld losgezongen van de realiteit; waarin het isolement van de witte man overeind staat.

   

  sketch for Galjoen, Jasper de Beijer
  sketch, a work in progres, Jasper de Beijer

   

   

  De serie The Admiral’s Headache kwam tot stand naar aanleiding van De Beijers residency bij het Instituto Buena Bista op Curaçao in 2017. Hier werd hij direct geconfronteerd met de opzichtige, trotse overblijfselen van de Nederlandse 17e-eeuwse architectuur: grachtenpanden die in heldere kleuren, als versierde bunkers op monumentale locaties staan en van waaruit over de Afrikaanse mensen in slavernij werd geregeerd. “Ook het interieur van deze Curaçaose herenhuizen was een kopie van typisch Hollandse boerderij-interieurs; alsof ze de Nederlandse cultuur binnen de muren hadden opgesloten, als een Hollands cocon”, zegt De Beijer.

   

  Brigadier, Jasper de Beijer
  Jasper de Beijer, The Admiral’s Headache – Brigadier, 2019,134 x 110 cm, c-print
  Edition of 7 + 1 AP

   

  Op absurdistische wijze schitteren deze kolonisten in The Admiral’s Headache in afwezigheid. Als verborgen spelers zijn ze alleen onzichtbaar aanwezig achter hun gevels of in hun lege uniformkostuums.

   

  Making of the Brigadier, Jasper de Beijer
  a work in progress, Jasper de Beijer

   

  In het panoramisch werk ‘Bastion’ (in het begin van deze email) uit ‘The Admiral Headache’ fonkelen flitslichten tegen een donkere hemel, gevuurd vanaf de Nederlandse forten op onzichtbare schepen van verschillende Europese oorsprong, over de slavenhuisjes heen, die in het klein, onbelangrijk, verstrooid over de heuvels liggen.
  In ‘De Brigadier’ (hierboven) heeft De Beijer het dure kostuum van de macht als een harde maar lege schil op bed gevleid. Ook hier is de menselijke maat afwezig. En de dragers van het werk ‘De Koets’ (hieronder) zijn nergens te bekennen, alsof het hier gaat op een buitenaards toestel dat net is geland. Voor De Beijer zijn deze draagkoetsen het symbool van ultieme afsluiting van de buitenwereld, die gecontroleerd en onderdrukt wordt.

   

  De tentoonstelling van Jasper de Beijer zal digitaal te zien zijn tot en met 2 maart en hierna in het echt te bezoeken zijn, op afspraak tot en met 13 maart, 2021.

   

  Koets, Jasper de Beijer
  Jasper de Beijer, The Admiral’s Headache – Koets, 2019,134 x 110 cm, c-print
  Edition of 7 + 1 AP

   

  Agnes van den Brandeler Museumprijs 2020

   

  Sinds zijn afstuderen aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam en Utrecht in 1997 maakte De Beijer vele projecten. In 2018 voltooide De Beijer een residentie van zes maanden in Instituut WIELS, Brussel, waar hij onderzoek deed naar het Afrikamuseum in Tervuren. Het werk werd in 2019 in WIELS gepresenteerd.
  In 2021 krijgt Jasper de Beijer een solo tentoonstelling in Museum Rijswijk die hiervoor de Agnes van den Brandeler Museumprijs 2020 won. Deze prijs (50.000 euro) wordt jaarlijks uitgereikt aan een klein of middelgroot Nederlands museum dat met een bijzonder plan voor een solotentoonstelling komt.
  De jury koos voor het tentoonstellingsvoorstel van curator Diana Wind.

   

  * Capsule Presentations at FLATLAND are smaller and more condensed exhibitions that are shorter in period, following or partly overlapping the main gallery shows, with different art works presented.

   

  Openingstijden
  De galerie is van maandag tot en met zaterdag te bereiken via telefoonnummer
  +3120330 5321, whatsup / facetime en via e-mail info@flatlandgallery.com.  De galerie houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgt de richtlijnen van het RIVM

  ——————ENGLISH—————-

   

  13 februari – 13 maart, 2021 
  Capsule Presentation *

   

  Until today, the work of Jasper de Beijer (1973) has mainly been shown at exhibitions in French, Belgian and Dutch museums (Fotomuseum The Hague, WIELS, Brussels, Center Photographique Rouen, France) and at prestigious group exhibitions such as Art Brussels, PAN Amsterdam and Paris Photo. From Saturday 13 February, FLATLAND is therefore pleased to show some works by De Beijer from "The Admiral's Headache" for the first time in the gallery.

   

  Jasper de Beijer

  Jasper de Beijer, The Admiral’s Headache – Bastion, 2020,180 x 84 cm, Pigment print (with frame 187,0 x 91,2 cm) Edition of 7 + 1 AP

   

   

  Plantation

  Voormalige plantage op Curaçao (1880)

   

  In De Beijer's photo collages he shows us emotionally charged, sensational and evocative images from the past or from faraway places. From apocalyptic situations (the Brazilian Suitcase) about expeditions in the Amazon in which the Indian people build a temple of straw with a trophy around a crashed expedition plane. Or images (Le Sacre du Printemps) to Diaghilev's ballet, in which horse and rider explode simultaneously, as one aesthetic rearrangement of mud, stone and iron. 
  

   

  Galjoen - Jasper de Beijer
  Jasper de Beijer, The Admiral’s Headache – Galjoen, 2018,110 x 110 cm,
  c-print,  Edition of 7 + 1 AP

   

  Up close one can see the handmade, simple models and self-built sets that De Beijer constructed with little more than ink, paper, adhesive tape, glue and nails. In its vulnerability, this imperfection betrays that we knowingly surrender to nostalgia and - this is one more tragic fate - that we allow ourselves to be manipulated unconsciously.

   

  Making of Galjoen Jasper de Beijer
  a work in progress, Jasper de Beijer

   

   

  Curator Raphaëlle Stopin wrote in Jeu de Paume, Magazine about De Beijer: “Since graduating from the HKU, Jasper de Beijer has been involved with the a matter of representation, with imagery as an essential element in the structure of history and as a vector for mythology and cliché.” 
  This also applies to De Beijer's latest works from The Admiral's Headache. 

   

   

  sketch for Galjoen, Jasper de Beijer
  sketch, a work in progress, Jasper de Beijer

   

   

   

  The series The Admiral’s Headache was created as a result of De Beijers residency at the Instituto Buena Bista in Curaçao in 2017. Here he faced the gaudy, restaurated remains of the Dutch 17th-century architecture: canal houses in bright colors and decorated bunkers that are located at monumental locations and from where African people in slavery were ruled over. “Also the interior of these Curaçao mansions were a copy of typical Dutch farmhouses interiors; as if they had Dutch culture locked up inside their walls, like a Dutch cocoon ”, says De Beijer.
  

   

   

   

   

  Brigadier, Jasper de Beijer

  Jasper de Beijer, The Admiral’s Headache – Brigadier, 2019,134 x 110 cm, c-print
  Edition of 7 + 1 AP

   

   

   

   

   

  In The Admirals Headache, the settlers are present in their absence. As hidden players, they are only invisibly present behind their facades or in their empty uniforms. 

   

   

   

   

  Making of the Brigadier, Jasper de Beijer
  a work in progress, Jasper de Beijer

   

   

  In the panoramic work "Bastion" from "The Admiral Headache", bright arcs of lights twinkle against a dark sky, fired from the Dutch fortresses at invisible ships of different European origins, crossing the slave houses overhead that lie scattered over the hills. In "De Brigadier" De Beijer depicts the expensive costume of power as a hard but empty shell, deflated on the bed. Here too, the human dimension is absent. And the bearers of the work "De Koets" are nowhere to be seen, like the classical door opening scenes from the spaceships in science fiction movies. For De Beijer these carriages are the symbol of the ultimate seclusion from the outside world, which is controlled and suppressed.

   

  The Jasper de Beijer exhibition will be shown digitally up to and including 2 March and hereafter can be visited in real life, by appointment until March 13, 2021.

   

  Koets, Jasper de Beijer
  Jasper de Beijer, The Admiral’s Headache – Koets, 2019,134 x 110 cm, c-print
  Edition of 7 + 1 AP

   

   

  Agnes van den Brandeler Museum prize 2020

   

  Since graduating from the School of the Arts in Utrecht in 1997 De Beijer has made many projects. In 2018, De Beijer completed a residency of six months at the WIELS Institute (Brussels) where did research at the Africa Museum in Tervuren. This project was completed in 2019 and presented in WIELS. Jasper de Beijer will have solo exhibition in 2021 in Museum Rijswijk which won the Agnes van den Brandeler Museum Prize 2020. This prize (50,000 euros) is awarded annually to a small or medium-sized Dutch museum with a special plan for a solo exhibition. The jury chose the exhibition proposal by curator Diana Wind.

   

   

  * Capsule Presentations at FLATLAND are smaller and more condensed exhibitions that are shorter in period, following or partly overlapping the main gallery shows, with different art works presented.

   

   

  Openingstijden
  De galerie is van maandag tot en met zaterdag te bereiken via telefoonnummer
  +3120330 5321, whatsup / facetime en via e-mail info@flatlandgallery.com.  De galerie houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgt de richtlijnen van het RIVM

   

 2. AGNES VAN DEN BRANDELER MUSEUM PRIZE 2020 GOES TO MUSEUM RIJSWIJK

   


  Marabunta #08 | 2012 | 200 x 115 cm | edition of 7 | c-print


  DUTCH BELOW

  Amsterdam / Rijswijk, the 20th of april 2020

   

  Museum Rijswijk is the winner of the Agnes van den Brandeler Museum Prize 2020. The prize, worth 50 thousand euros, is awarded annually to a small to medium-sized Dutch museum that comes up with a special plan for a solo exhibition. This year the jury selected an exhibition proposal by curator Diana Wind. She will make an extensive solo with earlier work and new projects by the Dutch artist Jasper de Beijer (1973) at Museum Rijswijk.

  De Beijer will make a large, new installation in the new wing of the museum. The other spaces will be filled with earlier work by the artist; photo series, installations and videoworks. De Beijer makes carefully constructed and exhilarating photo works. As an image composer he disenchants the reality of the present and past – and creates a new, mysterious reality. In that reality he raises issues about cultural ethnicity, the elusive nature of history and the fictional aspects of the here and now.

  The project proposal from Museum Rijswijk for Jasper de Beijer was selected by the jury of the Agnes van den Brandeler prize from a shortlist of museums. The jury, consisting of the board of the Agnes van den Brandeler Foundation – Frank Bergevoet, Robert de Haas and Koeno Sluyterman Van Loo – and supplemented by art critic Lucette ter Borg, finds de Beijers’ work committed, critical and stunningly beautiful. Museum Rijswijk is a small but high quality museum that has been presenting an interesting variety of exhibitions in recent years.


  The Agnes van den Brandeler Museum Prize – instituted in 2018 – is an annual prize for medium-size and small museums. The prize is accompanied by an amount of 50,000 euros, intended for a project in which an artist (born before 1978) who, according to the taste of the jury, has been underexposed the past years. The prize is also intended as a financial stimulus for medium-size and small museums.

   

  Damsel Agnes van den Brandeler (1918-2002) was a Dutch artist. Very much against the will of (especially) her father she decided to attend the RoyalAcademy of Visual Arts in The Hague after the completion of her high school. After the war, she traveled between 1947 and 1972 to France, Spain, Greece and Italy. She provided for her maintenance by painting, drawing and teaching. During her travels she became acquainted with impressionism, expressionism and constructivism and experimented between styles. In particular expressionism enhused her: she remained her whole life, even after returning to the Netherlands, making landscapes and history paintings in this style. During her life, Agnes van den Brandeler exhibited regularly – and funny detail: she had her debute in Museum Rijswijk -, but never broke through seriously. On one hand she found that disappointing, on the other hand, she always dreaded “the social stuff”. The Agnes van den Brandeler Foundation – set up by herself and her husband – takes care of her artistic legacy and keeps the memory of this special, very energetic artist alive, among other things by the introduction of the annual AvdB prize.

   


  For more information: jury and board member Robert de Haas: 06-21557915
  Diana Wind – Museum Rijswijk: 06-30388366

   


  AGNES VAN DEN BRANDELER MUSEUMPRIJS 2020 NAAR MUSEUM RIJSWIJK

   

  Amsterdam / Rijswijk, 20 april 2020

   

  Museum Rijswijk is de winnaar van de Agnes van den Brandeler Museumprijs 2020. De prijs, ter waarde van 50 duizend euro, wordt jaarlijks uitgereikt aan een klein tot middelgroot Nederlands museum dat met een bijzonder plan voor een solotentoonstelling komt. Dit jaar gaf de jury de voorkeur aan een tentoonstellingsvoorstel van curator Diana Wind. Zij zal een omvangrijke solo maken met ouder en nieuw werk van de Nederlandse kunstenaar Jasper de Beijer (1973) in Museum Rijswijk.

   

  De Beijer zal een grote, nieuwe installatie maken in de nieuwe vleugel van het museum. De overige ruimtes zullen worden ingericht met vroeger werk van de kunstenaar: foto’s van series, installaties en films. De Beijer maakt nauwkeurig geconstrueerde en bedwelmend mooie fotowerken. Als beeldcomponist onttovert hij de werkelijkheid van nu en die van vroeger, en creëert een nieuwe, raadselachtige werkelijkheid. In die werkelijkheid gaat het vaak om vragen over culturele etniciteit, de ongrijpbare aard van geschiedenis en de fictieve status van het hier en nu.

   

  Het projectvoorstel van Museum Rijswijk voor Jasper de Beijer is door de jury van de Agnes van den Brandeler-prijs verkozen uit een shortlist van musea. De jury, bestaande uit het bestuur van de Agnes van den Brandeler Stichting – Frank Bergevoet, Robert de Haas en Koeno Sluyterman Van Loo – en aangevuld door kunstcritica Lucette ter Borg, vindt De Beijers werk geëngageerd, kritisch en beeldschoon. Museum Rijswijk is een klein maar kwalitatief uitstekend museum dat de laatste jaren met een interessante keur aan tentoonstellingen aan de weg timmert.

   

  De Agnes van den Brandeler Museumprijs is een in 2018 ingestelde, jaarlijkse prijs voor middelgrote en kleine musea. Aan de prijs is een bedrag van 50.000 euro verbonden, bedoeld voor een project waarin een kunstenaar (geboren voor 1978) die naar de smaak van de jury net te weinig aandacht heeft gehad, uitgebreid wordt belicht. De prijs is eveneens bedoeld om middelgrote en kleine musea financieel te steunen.

   

  Jonkvrouwe Agnes van den Brandeler (1918-2002) was een Nederlandse kunstenaar. Zeer tegen de zin van (vooral) haar vader besloot zij na de afronding van haar gymnasiumtijd naar de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag te gaan. Na de oorlog reisde zij tussen 1947 en 1972 naar Frankrijk, Spanje, Griekenland en Italië. In haar onderhoud voorzag ze door te schilderen, te tekenen en lessen te geven. Tijdens haar reizen maakte zij kennis met het impressionisme, expressionisme en constructivisme en experimenteerde met alle stijlen. Met name het expressionisme trok haar: ze bleef haar leven lang, ook na terugkomst in Nederland, landschappen en historiestukken schilderen in deze stijl.

   

  Agnes van den Brandeler exposeerde gedurende haar leven regelmatig – en grappig detail: voor het eerst in Museum Rijswijk -, maar brak nooit serieus door. Dat vond ze enerzijds teleurstellend, anderzijds zag ze ook altijd op tegen ‘het sociale gedoe’. De door haarzelf en haar man opgerichte Agnes van den Brandeler Stichting draagt zorg voor haar artistieke nalatenschap en houdt de herinnering aan deze bijzondere, zeer doortastende kunstenaar levend, onder andere door de instelling van bovenstaande prijs.

   

   

  Voor meer informatie: jury- en bestuurslid Robert de Haas: 06-21557915

  Diana Wind – Museum Rijswijk: 06-30388366