JASPER DE BEIJER

Jasper de Beijer: “Critical Mass” at Museum Rijswijk (solo)

Installation and Retrospective
January 29 – April 18, 2022

(Dutch Below)

“Over the past 20 years I have scoured through countless layers of information and built diverse worlds – each coming to fruition through its own working process, palette and logic. Now that these worlds have reappeared, I see that they fit together much better than I would have thought. When we are in the middle of the hole, we are standing in the Netherlands, geographically speaking, and we are seeing the planet from this perspective. My tableaux are lifeless, they are only an echo of the verve, intelligence and madness they portray. They have been brought back to life from their shadows in order to interact with a new reality.

Just beyond the rim of the hole is actual reality, a life that we are unable to see. From deep in the hole we can only construct in our mind’s eye what is happening above and beyond. Or perhaps, whatever is happening above is just as relative as what’s happening in the dark below.”

Jasper de Beijer

Critical Mass, installation detail, 2021-22, paper on cardboard and wood, canvas and black light, 8 x 3 x 5 m.

Winner of the Agnes van den Brandeler Museum Prize

In 2019 the Agnes van den Brandeler Foundation invited several medium-sized museums in the Netherlands to submit proposals for exhibitions and accompanying publications that would highlight the work of a highly talented Dutch artist who has not had enough exposure in Dutch museums over the past years. The foundation chose the proposal by Museum Rijswijk for a retrospective exhibition of Jasper de Beijer’s work and the comprehensive publication on his oeuvre.

Jasper de Beijer

The world that Jasper de Beijer (Amsterdam, 1973) presents to us through his photographic works are fascinating, familiar and disconcerting all at the same time. His work is about the process of looking, seeing and interpreting. At first you think it’s a photograph of reality, but then you see it’s a photograph of a paper model. You are swept into a narrative that is more than a photograph. You need to respond in some way, but how? This is precisely the question the artist is asking us: Do you really know what you are seeing?

The subject matter in the photographs are painful histories we cannot not escape. Our colonial past, the Industrial Revolution, the First and Second World Wars – all have been examined from many angles and hold many versions of the truth, whether real or projected. What exactly is the truth? Can there be only one or can many truths coexist? Through his chosen process, De Beijer creates space for viewers to reflect via the medium of photography on the sensitive subjects he addresses.

Installation: Critical Mass

The installation Critical Mass, a site-specific work made especially for Museum Rijswijk, is a giant hole in the ground for us to descend into and wander through. It is a dark space and by using black light, all that remains visible is that which De Beijer wants us to see. The white of the paper is the only thing that lights up; the darkness is simply the absence of information. The artist has recreated some of the scenes he has made over the past 20 years. For some of these, he found the original concept drawings again, for most others he rebuilt them on the basis of the photographs he once took. By digging up these tableaux from the past, he was able to take an objective view of them and re-examine his chosen subjects and methods.

Photo series 2004 – 2021

In the exhibition there are 27 photo works from the series Buitenpost, The Devil Drives, Cahutchu, Le Sacre du Printemps, The Riveted Kingdom, Undongo, Marabunta, Wir Sind das Gedächtnis, Brazilian Suitcase and The Admiral’s Headache. The series were made between 2004 and 2021 and give a generous overview of his oeuvre up to this point.

Comprehensive publication

Accompanying the exhibition is a book published by Jap Sam Books. It covers the current installation and uses this as a springboard to present an overview of the artist’s productive oeuvre up to now.

Price: €29.50 (with MuseumCard discount: €25.00).

For more information and press photos, please contact Diana Wind, curator of contemporary art, mobile 0630388366 or dianawind@museumrijswijk.nl.

Herenstraat 67 | NL-2282 BR Rijswijk

info@museumrijswijk.nl | museumrijswijk.nl

+31 (0)70 390 36 17

See more here.

Jasper de Beijer. Critical Mass

Installatie en overzichtstentoonstelling

29 januari – 18 april 2022

Ik heb de afgelopen twintig jaar door talloze lagen informatie gegraven en hier verschillende werelden van geconstrueerd. Elk met zijn eigen werkwijze, palet en logica. Nu deze werelden weer zijn opgedoken, realiseer ik me dat ze beter op elkaar passen dan ik had gedacht. Vanuit het midden van het gat staan we geografisch in de Westerse wereld en kijken we vanuit dit perspectief naar de rest van de planeet. De tableaus zijn levenloos, een echo van hun geestdrift, intelligentie en dwaasheid. Ze zijn vanuit hun schaduw opnieuw tot leven gebracht om met elkaar een nieuwe werkelijkheid te vormen.

Boven de rand van het gat bevindt zich de echte werkelijkheid, die we net niet kunnen zien. Beneden kunnen we enkel een reconstructie maken van wat zich boven het gat afspeelt. Maar misschien is wat zich boven afspeelt net zo relatief als wat er beneden in het donker gebeurt.” — Jasper de Beijer

Winnaar Agnes van den Brandeler Museumprijs

In 2019 nodigde de Agnes van den Brandeler Stichting een aantal middelgrote musea in Nederland uit om een projectvoorstel in te dienen waarbij in de vorm van een tentoonstelling en een publicatie aandacht wordt geschonken aan een bijzonder talentvolle Nederlandse kunstenaar die in de afgelopen jaren weinig te zien is geweest in Nederlandse musea. De Stichting honoreerde het voorstel van Museum Rijswijk om een overzichtstentoonstelling van het werk van Jasper de Beijer te organiseren en daarbij een omvangrijke publicatie te maken.

Jasper de Beijer

De werelden die De Beijer ons in zijn fotowerken voorschotelt zijn fascinerend, herkenbaar en vervreemdend tegelijk. Zijn werk gaat over het proces van kijken, zien en interpreteren. Eerst denk je dat het een foto van de werkelijkheid is, maar dan wordt duidelijk dat het een foto van een papieren maquette is. Je dwaalt door de voorstelling die nu meer is dan een foto. Je moet er iets mee, maar wat? En dat is precies de vraag die de kunstenaar aan ons stelt: ‘Weet je wel wat je ziet?’

De onderwerpen die hij kiest zijn de pijnlijke geschiedenissen die ons blijven achtervolgen. Ons koloniale verleden, de Industriële Revolutie, de Eerste en Tweede Wereldoorlog het zijn onderwerpen die al van vele kanten zijn belicht, waar vele waarheden over bestaan of op zijn geprojecteerd. Maar wat is waarheid, bestaat er wel één waarheid? De werkwijze waarvoor De Beijer heeft gekozen, heeft tot resultaat dat de toeschouwer de ruimte krijgt te reflecteren via het medium fotografie op de gevoelige onderwerpen die hij aansnijdt.

Installatie Critical Mass

De installatie Critical Mass, een site-specific werk speciaal gemaakt voor Museum Rijswijk, stelt een enorm gat in de grond voor waarin je als bezoeker op de bodem staat en kunt rondlopen. Het is een donkere omgeving en door het gebruik van blacklight blijft alleen díe informatie over díe De Beijer de bezoeker wil laten zien. Alleen het wit van het papier licht op, de duisternis bestaat simpelweg uit het ontbreken van informatie. Hij heeft hier een deel van de tableaus van de afgelopen twee decennia nagemaakt. Soms vond hij het originele ontwerp van een scène terug, maar vaker heeft hij de objecten nagebouwd op basis van de foto’s die hij er ooit van had gemaakt. Door deze scènes opnieuw op te graven, zet hij zichzelf naast zijn werk en kan hij de gekozen onderwerpen en werkwijzen van een afstand bekijken.

Fotoseries 2004 – 2021

In de tentoonstelling zijn 27 fotowerken uit de series Buitenpost (3), Devil Drives (2), Cahutchu (3), Le Sacre du Printemps (2 foto’s en 10 papieren sculpturen), The Riveted Kingdom (3), Undongo (3), Marabunta (3), Wir sind das Gedächtnis (2), Brazilian Suitcase (2) en The Admiral’s Headache (4 en 1 kleine sculptuur) te zien. De series zijn gemaakt tussen 2004 en 2021 en geven daarmee een royaal overzicht van het oeuvre van de kunstenaar tot nu toe.

Omvangrijke Publicatie

Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie, uitgegeven door Jap Sam Books die de installatie als uitgangspunt heeft en tegelijkertijd een overzicht biedt van het werk dat de kunstenaar tot nu toe heeft gemaakt. Prijs €29,50, met Museumkaart €25,00.