JASPER DE BEIJER

Jasper de Beijer – The Admiral’s Headache

13 februari – 13 maart, 2021 
Capsule Presentation *
ENGLISH BELOW

Tot vandaag was het werk van Jasper de Beijer (1973) vooral te zien op tentoonstellingen in Franse, Belgische en Nederlandse musea (Fotomuseum Den Haag, WIELS, Brussel, Centre Photographique Rouen, Frankrijk) en op prestigieuze groepstentoonstellingen als Art Brussel, PAN Amsterdam en Paris Photo. Met plezier toont FLATLAND vanaf zaterdag 13 februari dan ook voor het eerst in de galerie enkele werken van De Beijer uit ‘The Admiral’s Headache’.

Jasper de Beijer

Jasper de Beijer, The Admiral’s Headache – Bastion, 2020,180 x 84 cm, Pigment print (with frame 187,0 x 91,2 cm) Edition of 7 + 1 AP

Plantation

Voormalige plantage op Curaçao (1880)

In De Beijers fotomontages toont hij ons beladen sensationele en suggestieve beelden uit het verleden of van verre oorden. Van apocalyptische situaties (the Brazilian Suitcase) over expedities in het Amazone gebied waarin de Indiaanse bevolking bouwt aan een tempel van stro met als trofee een in tweeën gesplitst expeditie vliegtuig. Of beelden (Le Sacre du Printemps) naar het ballet van Diaghilev, waarin paard en ruiter tegelijk exploderen, als een esthetische herschikking van modder, steen en ijzer.
Galjoen - Jasper de Beijer
Jasper de Beijer, The Admiral’s Headache – Galjoen, 2018,110 x 110 cm,
c-print,  Edition of 7 + 1 AP
Wie zich concentreert ziet ook de handgemaakte, eenvoudige maquettes en zelfgebouwde sets en dat De Beijer deze construeerde met weinig meer dan inkt, papier, plakband, lijm en spijkers. Het is deze kwetsbaarheid, deze imperfectie die verraadt dat we ons willens en wetens overgeven aan de nostalgie en, en dit is een tragischer lot, dat we ons onbewust laten manipuleren.

 

Making of Galjoen Jasper de Beijer
A work in progress, Jasper de Beijer
Curator Raphaëlle Stopin schreef in Jeu de Paume, Magazine over De Beijer: “Sinds zijn afstuderen aan de HKU houdt Jasper de Beijer zich bezig met de kwestie van representatie, met het beeld als essentieel element in de opbouw van geschiedenis en als vector voor mythologie en cliché”.
Dit geldt ook voor De Beijers allernieuwste werken uit The Admiral’s Headache: een nieuwe serie over het vervreemdende aan het kolonialisme; een wereld losgezongen van de realiteit; waarin het isolement van de witte man overeind staat.
sketch for Galjoen, Jasper de Beijer
Sketch, a work in progres, Jasper de Beijer
De serie The Admiral’s Headache kwam tot stand naar aanleiding van De Beijers residency bij het Instituto Buena Bista op Curaçao in 2017. Hier werd hij direct geconfronteerd met de opzichtige, trotse overblijfselen van de Nederlandse 17e-eeuwse architectuur: grachtenpanden die in heldere kleuren, als versierde bunkers op monumentale locaties staan en van waaruit over de Afrikaanse mensen in slavernij werd geregeerd. “Ook het interieur van deze Curaçaose herenhuizen was een kopie van typisch Hollandse boerderij-interieurs; alsof ze de Nederlandse cultuur binnen de muren hadden opgesloten, als een Hollands cocon”, zegt De Beijer.
Brigadier, Jasper de Beijer
Jasper de Beijer, The Admiral’s Headache – Brigadier, 2019,134 x 110 cm, c-print, Edition of 7 + 1 AP
Op absurdistische wijze schitteren deze kolonisten in The Admiral’s Headache in afwezigheid. Als verborgen spelers zijn ze alleen onzichtbaar aanwezig achter hun gevels of in hun lege uniformkostuums.
Making of the Brigadier, Jasper de Beijer
A work in progress, Jasper de Beijer
In het panoramisch werk ‘Bastion’ (in het begin van deze email) uit ‘The Admiral Headache’ fonkelen flitslichten tegen een donkere hemel, gevuurd vanaf de Nederlandse forten op onzichtbare schepen van verschillende Europese oorsprong, over de slavenhuisjes heen, die in het klein, onbelangrijk, verstrooid over de heuvels liggen.
In ‘De Brigadier’ (hierboven) heeft De Beijer het dure kostuum van de macht als een harde maar lege schil op bed gevleid. Ook hier is de menselijke maat afwezig. En de dragers van het werk ‘De Koets’ (hieronder) zijn nergens te bekennen, alsof het hier gaat op een buitenaards toestel dat net is geland. Voor De Beijer zijn deze draagkoetsen het symbool van ultieme afsluiting van de buitenwereld, die gecontroleerd en onderdrukt wordt.
De tentoonstelling van Jasper de Beijer zal digitaal te zien zijn tot en met 2 maart en hierna in het echt te bezoeken zijn, op afspraak tot en met 13 maart, 2021.
Koets, Jasper de Beijer
Jasper de Beijer, The Admiral’s Headache – Koets, 2019,134 x 110 cm, c-print, Edition of 7 + 1 AP
Agnes van den Brandeler Museumprijs 2020
Sinds zijn afstuderen aan de Hogeschool voor de Kunsten in Amsterdam en Utrecht in 1997 maakte De Beijer vele projecten. In 2018 voltooide De Beijer een residentie van zes maanden in Instituut WIELS, Brussel, waar hij onderzoek deed naar het Afrikamuseum in Tervuren. Het werk werd in 2019 in WIELS gepresenteerd.
In 2021 krijgt Jasper de Beijer een solo tentoonstelling in Museum Rijswijk die hiervoor de Agnes van den Brandeler Museumprijs 2020 won. Deze prijs (50.000 euro) wordt jaarlijks uitgereikt aan een klein of middelgroot Nederlands museum dat met een bijzonder plan voor een solotentoonstelling komt. De jury koos voor het tentoonstellingsvoorstel van curator Diana Wind.
* Capsule Presentations at FLATLAND are smaller and more condensed exhibitions that are shorter in period, following or partly overlapping the main gallery shows, with different art works presented.
Openingstijden: De galerie is van maandag tot en met zaterdag te bereiken via telefoonnummer +3120330 5321, whatsup / facetime en via e-mail info@flatlandgallery.com.  De galerie houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgt de richtlijnen van het RIVM

——————ENGLISH—————-

13 February – 13 March, 2021 
Capsule Presentation *

Until today, the work of Jasper de Beijer (1973) has mainly been shown at exhibitions in French, Belgian and Dutch museums (Fotomuseum The Hague, WIELS, Brussels, Center Photographique Rouen, France) and at prestigious group exhibitions such as Art Brussels, PAN Amsterdam and Paris Photo. From Saturday 13 February, FLATLAND is therefore pleased to show some works by De Beijer from “The Admiral’s Headache” for the first time in the gallery.

Jasper de Beijer

Jasper de Beijer, The Admiral’s Headache – Bastion, 2020,180 x 84 cm, Pigment print (with frame 187,0 x 91,2 cm) Edition of 7 + 1 AP

Plantation

Voormalige plantage op Curaçao (1880)

In De Beijer’s photo collages he shows us emotionally charged, sensational and evocative images from the past or from faraway places. From apocalyptic situations (the Brazilian Suitcase) about expeditions in the Amazon in which the Indian people build a temple of straw with a trophy around a crashed expedition plane. Or images (Le Sacre du Printemps) to Diaghilev’s ballet, in which horse and rider explode simultaneously, as one aesthetic rearrangement of mud, stone and iron.

Galjoen - Jasper de Beijer
Jasper de Beijer, The Admiral’s Headache – Galjoen, 2018,110 x 110 cm,
c-print,  Edition of 7 + 1 AP

Up close one can see the handmade, simple models and self-built sets that De Beijer constructed with little more than ink, paper, adhesive tape, glue and nails. In its vulnerability, this imperfection betrays that we knowingly surrender to nostalgia and – this is one more tragic fate – that we allow ourselves to be manipulated unconsciously.

Making of Galjoen Jasper de Beijer
A work in progress, Jasper de Beijer

Curator Raphaëlle Stopin wrote in Jeu de Paume, Magazine about De Beijer: “Since graduating from the HKU, Jasper de Beijer has been involved with the a matter of representation, with imagery as an essential element in the structure of history and as a vector for mythology and cliché.”
This also applies to De Beijer’s latest works from The Admiral’s Headache.

sketch for Galjoen, Jasper de Beijer
Sketch work in progress, Jasper de Beijer

The series The Admiral’s Headache was created as a result of De Beijers residency at the Instituto Buena Bista in Curaçao in 2017. Here he faced the gaudy, restaurated remains of the Dutch 17th-century architecture: canal houses in bright colors and decorated bunkers that are located at monumental locations and from where African people in slavery were ruled over. “Also the interior of these Curaçao mansions were a copy of typical Dutch farmhouses interiors; as if they had Dutch culture locked up inside their walls, like a Dutch cocoon ”, says De Beijer.

Brigadier, Jasper de BeijerJasper de Beijer, The Admiral’s Headache – Brigadier, 2019,134 x 110 cm, c-print, Edition of 7 + 1 AP

In The Admirals Headache, the settlers are present in their absence. As hidden players, they are only invisibly present behind their facades or in their empty uniforms.

Making of the Brigadier, Jasper de Beijer
A work in progress, Jasper de Beijer

In the panoramic work “Bastion” from “The Admiral Headache”, bright arcs of lights twinkle against a dark sky, fired from the Dutch fortresses at invisible ships of different European origins, crossing the slave houses overhead that lie scattered over the hills. In “De Brigadier” De Beijer depicts the expensive costume of power as a hard but empty shell, deflated on the bed. Here too, the human dimension is absent. And the bearers of the work “De Koets” are nowhere to be seen, like the classical door opening scenes from the spaceships in science fiction movies. For De Beijer these carriages are the symbol of the ultimate seclusion from the outside world, which is controlled and suppressed.

The Jasper de Beijer exhibition will be shown digitally up to and including 2 March and hereafter can be visited in real life, by appointment until March 13, 2021.

Koets, Jasper de Beijer
Jasper de Beijer, The Admiral’s Headache – Koets, 2019,134 x 110 cm, c-print, Edition of 7 + 1 AP

Agnes van den Brandeler Museum prize 2020
Since graduating from the School of the Arts in Utrecht in 1997 De Beijer has made many projects. In 2018, De Beijer completed a residency of six months at the WIELS Institute (Brussels) where did research at the Africa Museum in Tervuren. This project was completed in 2019 and presented in WIELS. Jasper de Beijer will have solo exhibition in 2021 in Museum Rijswijk which won the Agnes van den Brandeler Museum Prize 2020. This prize (50,000 euros) is awarded annually to a small or medium-sized Dutch museum with a special plan for a solo exhibition. The jury chose the exhibition proposal by curator Diana Wind.

 

* Capsule Presentations at FLATLAND are smaller and more condensed exhibitions that are shorter in period, following or partly overlapping the main gallery shows, with different art works presented.

Openingstijden: De galerie is van maandag tot en met zaterdag te bereiken via telefoonnummer +3120330 5321, whatsup / facetime en via e-mail info@flatlandgallery.com.  De galerie houdt de ontwikkelingen rondom het coronavirus nauwlettend in de gaten en volgt de richtlijnen van het RIVM.

 

JASPER DE BEIJER AT RESIDU 5 — GROUP SHOW

Kunsthal 45 presents:

RESIDU 5

September 6 to November 1, 2020
(Dutch below)

In collaboration with the Mondriaan Fund, Kunsthal 45 is organizing the exhibition Residu 5, the 5th exhibition of artists who have worked at the Pompgemaal in Den Helder. The Pompgemaal is a Residency of the Mondriaan Fund in Huisduinen near Den Helder. The 9 artists who stayed there over the past 2 years show a record of their work period. The works vary from paintings and drawings to installations and video.

A publication will accompany the exhibition.

Participating artists in Residu 5:

Danielle van Vree
Timo Demollin
Niels Vis & Merel van ‘t Hullenaar
Maurice Bogaert, Paul Klemann
Jasper de Beijer
Kim David Bots
Marie Reintjes

The opening is only accessible after reservation. Those interested in the opening can register by email: info@kunsthal45.nl
The maximum allowed number is 35.

Kunsthal 45


 

Kunsthal 45 presenteert:

RESIDU 5

6 september t/m 1 november 2020

In samenwerking met het Mondriaan Fonds organiseert Kunsthal 45 de tentoonstelling Residu 5, de 5e expositie van kunstenaars die in Het Pompgemaal in Den Helder gewerkt hebben. Het Pompgemaal is een Residency van het Mondriaan Fonds in Huisduinen bij Den Helder. De 9 kunstenaars die de afgelopen 2 jaar daar verbleven laten een neerslag zien van hun werkperiode.

De werken variëren van schilderijen en tekeningen tot installaties en video.

Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie.

Deelnemende kunstenaars aan Residu 5:

Danielle van Vree
Timo Demollin
Niels Vis & Merel van ‘t Hullenaar
Maurice Bogaert, Paul Klemann
Jasper de Beijer
Kim David Bots
Marie Reintjes

De opening is uitsluitend toegankelijk na reservering. Belangstellenden voor de opening kunnen zich opgeven per email: info@kunsthal45.nl
Het maximale toegelaten aantal is 35. De volgorde van binnenkomst van de email is bepalend.

Kunsthal 45

Deze tentoonstelling is mogelijk gemaakt dankzij het Mondriaanfonds

AGNES VAN DEN BRANDELER MUSEUM PRIZE 2020 GOES TO MUSEUM RIJSWIJK

 


Marabunta #08 | 2012 | 200 x 115 cm | edition of 7 | c-print


DUTCH BELOW

Amsterdam / Rijswijk, the 20th of april 2020

 

Museum Rijswijk is the winner of the Agnes van den Brandeler Museum Prize 2020. The prize, worth 50 thousand euros, is awarded annually to a small to medium-sized Dutch museum that comes up with a special plan for a solo exhibition. This year the jury selected an exhibition proposal by curator Diana Wind. She will make an extensive solo with earlier work and new projects by the Dutch artist Jasper de Beijer (1973) at Museum Rijswijk.

De Beijer will make a large, new installation in the new wing of the museum. The other spaces will be filled with earlier work by the artist; photo series, installations and videoworks. De Beijer makes carefully constructed and exhilarating photo works. As an image composer he disenchants the reality of the present and past – and creates a new, mysterious reality. In that reality he raises issues about cultural ethnicity, the elusive nature of history and the fictional aspects of the here and now.

The project proposal from Museum Rijswijk for Jasper de Beijer was selected by the jury of the Agnes van den Brandeler prize from a shortlist of museums. The jury, consisting of the board of the Agnes van den Brandeler Foundation – Frank Bergevoet, Robert de Haas and Koeno Sluyterman Van Loo – and supplemented by art critic Lucette ter Borg, finds de Beijers’ work committed, critical and stunningly beautiful. Museum Rijswijk is a small but high quality museum that has been presenting an interesting variety of exhibitions in recent years.


The Agnes van den Brandeler Museum Prize – instituted in 2018 – is an annual prize for medium-size and small museums. The prize is accompanied by an amount of 50,000 euros, intended for a project in which an artist (born before 1978) who, according to the taste of the jury, has been underexposed the past years. The prize is also intended as a financial stimulus for medium-size and small museums.

 

Damsel Agnes van den Brandeler (1918-2002) was a Dutch artist. Very much against the will of (especially) her father she decided to attend the RoyalAcademy of Visual Arts in The Hague after the completion of her high school. After the war, she traveled between 1947 and 1972 to France, Spain, Greece and Italy. She provided for her maintenance by painting, drawing and teaching. During her travels she became acquainted with impressionism, expressionism and constructivism and experimented between styles. In particular expressionism enhused her: she remained her whole life, even after returning to the Netherlands, making landscapes and history paintings in this style. During her life, Agnes van den Brandeler exhibited regularly – and funny detail: she had her debute in Museum Rijswijk -, but never broke through seriously. On one hand she found that disappointing, on the other hand, she always dreaded “the social stuff”. The Agnes van den Brandeler Foundation – set up by herself and her husband – takes care of her artistic legacy and keeps the memory of this special, very energetic artist alive, among other things by the introduction of the annual AvdB prize.

 


For more information: jury and board member Robert de Haas: 06-21557915
Diana Wind – Museum Rijswijk: 06-30388366

 


AGNES VAN DEN BRANDELER MUSEUMPRIJS 2020 NAAR MUSEUM RIJSWIJK

 

Amsterdam / Rijswijk, 20 april 2020

 

Museum Rijswijk is de winnaar van de Agnes van den Brandeler Museumprijs 2020. De prijs, ter waarde van 50 duizend euro, wordt jaarlijks uitgereikt aan een klein tot middelgroot Nederlands museum dat met een bijzonder plan voor een solotentoonstelling komt. Dit jaar gaf de jury de voorkeur aan een tentoonstellingsvoorstel van curator Diana Wind. Zij zal een omvangrijke solo maken met ouder en nieuw werk van de Nederlandse kunstenaar Jasper de Beijer (1973) in Museum Rijswijk.

 

De Beijer zal een grote, nieuwe installatie maken in de nieuwe vleugel van het museum. De overige ruimtes zullen worden ingericht met vroeger werk van de kunstenaar: foto’s van series, installaties en films. De Beijer maakt nauwkeurig geconstrueerde en bedwelmend mooie fotowerken. Als beeldcomponist onttovert hij de werkelijkheid van nu en die van vroeger, en creëert een nieuwe, raadselachtige werkelijkheid. In die werkelijkheid gaat het vaak om vragen over culturele etniciteit, de ongrijpbare aard van geschiedenis en de fictieve status van het hier en nu.

 

Het projectvoorstel van Museum Rijswijk voor Jasper de Beijer is door de jury van de Agnes van den Brandeler-prijs verkozen uit een shortlist van musea. De jury, bestaande uit het bestuur van de Agnes van den Brandeler Stichting – Frank Bergevoet, Robert de Haas en Koeno Sluyterman Van Loo – en aangevuld door kunstcritica Lucette ter Borg, vindt De Beijers werk geëngageerd, kritisch en beeldschoon. Museum Rijswijk is een klein maar kwalitatief uitstekend museum dat de laatste jaren met een interessante keur aan tentoonstellingen aan de weg timmert.

 

De Agnes van den Brandeler Museumprijs is een in 2018 ingestelde, jaarlijkse prijs voor middelgrote en kleine musea. Aan de prijs is een bedrag van 50.000 euro verbonden, bedoeld voor een project waarin een kunstenaar (geboren voor 1978) die naar de smaak van de jury net te weinig aandacht heeft gehad, uitgebreid wordt belicht. De prijs is eveneens bedoeld om middelgrote en kleine musea financieel te steunen.

 

Jonkvrouwe Agnes van den Brandeler (1918-2002) was een Nederlandse kunstenaar. Zeer tegen de zin van (vooral) haar vader besloot zij na de afronding van haar gymnasiumtijd naar de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag te gaan. Na de oorlog reisde zij tussen 1947 en 1972 naar Frankrijk, Spanje, Griekenland en Italië. In haar onderhoud voorzag ze door te schilderen, te tekenen en lessen te geven. Tijdens haar reizen maakte zij kennis met het impressionisme, expressionisme en constructivisme en experimenteerde met alle stijlen. Met name het expressionisme trok haar: ze bleef haar leven lang, ook na terugkomst in Nederland, landschappen en historiestukken schilderen in deze stijl.

 

Agnes van den Brandeler exposeerde gedurende haar leven regelmatig – en grappig detail: voor het eerst in Museum Rijswijk -, maar brak nooit serieus door. Dat vond ze enerzijds teleurstellend, anderzijds zag ze ook altijd op tegen ‘het sociale gedoe’. De door haarzelf en haar man opgerichte Agnes van den Brandeler Stichting draagt zorg voor haar artistieke nalatenschap en houdt de herinnering aan deze bijzondere, zeer doortastende kunstenaar levend, onder andere door de instelling van bovenstaande prijs.

 

 

Voor meer informatie: jury- en bestuurslid Robert de Haas: 06-21557915

Diana Wind – Museum Rijswijk: 06-30388366

 

JASPER DE BEIJER AT UNTITLED SAN FRANCISCO (GROUP SHOW)

Asya Geisberg Gallery at 

UNTITLED San Francisco

Booth B11

VIP and press preview: Thursday Jan.16, 2 – 8pm
Friday, Jan. 17, 12 – 8pm
Saturday, Jan. 18. 12 – 6 pm
Sunday, Jan. 19. 12 – 6 pm

The Admiral’s Headache – Koets | 2019 | 110 x 110 cm | edition of 7 | c-print

The Admiral’s Headache – Galjoen | 2018 | 110 x 110 cm | edition of 7 | c-print

We are excited to be returning to UNTITLED San Francisco, where we will feature new works by Jasper de Beijer, Matthew Craven, and Melanie Daniel. De Beijer will debut two photos from his new series “The Admiral’s Headache,” about Dutch colonialism in Curaçao, created with both cut paper models and digital techniques. Craven will have collages of gems and mushrooms, on movie posters from the ’60s and 70’s. Daniel is continuing her series on climate change, with fantastical narratives of women and plants in a post-apocalyptic world.

For a full PDF catalog, detail images, or any additional information on our artists, please do not hesitate to contact us. We hope to see you at booth B11!

ASYA GEISBERG GALLERY
537B West 23rd Street
New York, NY 10011
(212) 675-7525

JASPER DE BEIJER AT PAN AMSTERDAM

Flatland Gallery at the PAN Amsterdam

The Admiral’s Headache – Koets | 2019 | 110 x 110 cm | edition of 7 | c-print

With: Alice BrowneErwin OlafGuy YanaiJasper de BeijerKim BoskeStelios Karamanolis

About ‘The Admiral’s Headache’:

During his 4 month residency at the Instituto Buena Bista in Curaçao Jasper de Beijer collected information about the Dutch past in this former colony of the Netherlands.  The artist was intrigued by the modular character of the buildings, ships, tools and weapons, which were in a way all part of the method of using human beings as a commodity. The administrative papers prove the instrumental character of the Dutch activities, breaking down all commodities into bits of profit or cost.

De Beijer imagined this whole system as an alien invasion on the island, using the method of compartmentalized boats and houses as prefab and modular units. He took this idea as a vantage point to imagine the ships bringing these units, unloading them like container ships and start colonizing the land to prepare it for the slaves who provided the running engine for the system.

In this world the colonialists become hidden players, only present behind their facades and their empty uniform costumes in the museums in Curacao. He recreated his version of the island, in 3D in paper  – and made a desolated place in his studio, riddled with living units, storage units, prefab harbors, boats and machines that are waiting to be involuntary powered by humans, the ancestors of the current inhabitants.

 

 

 

DATES & OPENING HOURS
24 Nov-01 Dec 2019
24 – 27 november 12 – 9 pm
28 – 1 december 12 – 6   pm

Amsterdam RAI, Hall 8, Europaplein, 1078 GZ Amsterdam
Route & accessibility

JASPER DE BEIJER AT EYE FILM (GROUP SHOW)

EYE Film presents

Virtual Dioramas

13 – 24 November 2019

Screenshot from ‘ The Exhibition’

In the group exhibition Virtual Dioramas six Dutch artists signal how to redefine the traditional line between old and new media. The three-dimensional scenes combining virtual tableaux vivants, handmade miniatures and design, are featured in the Room at the Top and Eye’s Project Space.

Jasper de Beijer – The Exhibition. De Beijer used 3D scans of objects found in several colonial and ethnographic museums. The virtual exhibition of tableaux vivants that are continuously developed and dismantled as the visitor is moving around in the exhibition space, reflects our changing perception of the other.

Daniël Ernst – Die Fernweh Oper (winner Golden Calf 2019). Three scenes about opera star Asteria who sings a haunting elegy especially for you. Since 2013, Ernst is creating VR experiences that he describes as ‘diorama’s’. With his diorama’s he is now internationally recognized as a pioneer in his field. Premiere of the third scene of the Fernweh Oper (winner Golden Calf award Nederlands Film Festival 2019).

Celine Daemen – Opera of the Falling. A virtual reality opera and a series of handmade miniatures about loneliness and a sadness that can suddenly overwhelm us; inspired by interviews with people with psychiatrical vulnerabilities.

Eva Gonggrijp – On Entre. Gonggrijp’s grandmother built her a doll’s house, an almost perfect replica of her own home. A large part of her grandmother’s concealed colonial past, the things she lost and the things she dreamt about are reflected in the doll’s house.

Lotje van Lieshout – Superfund. Lotje van Lieshout makes oil paintings of landscapes, in this case an imaginary polluted nature area in the US and combines this with virtual reality.

Paula Strunden – Micro-utopia: The Imaginary Potential of Home. Micro-utopia is based on Utopian interiors, historical paintings and contemporary design, created in reaction to the current housing crisis in London.

About The Exhibition (Press release)

The Exhibition is a museum in virtual reality where a museum show is continuously built up and broken down while the visitor is walking around in it. The route that the visitor chooses dictates the course and content of the exhibition.
Since the birth of the museum in the 19th century dioramas are being used to show the visitor a slice of reality. These slices of pseudo reality confront the visitor with a point in time and place – frozen in a confined box, while the subjectiveness depends on era and perpective.
In The Exhibition the visitor dictates the course of the show itself by choosing a route and looking in certain directions. This makes the exhibition different for every viewer, being constructed and deconstructed accordingly.
During his stay at the Wiels residency the artist has been studying and collecting information at different ethnographic museums, to investigate how these tableaux vivants are a reflection on the zeitgeist in which they were constructed. He used the collected numerous 3D scans of objects he found there to create exhibited objects that have become actors in a narrative that tells us more about our changing perception than it does about the content of the dioramas.

Please note! Online ticket sales are not possible on 13, 14 and 15 November. On those days, tickets can only be bought at Eye’s box office.

Plan your visit

Jasper de Beijer at Livingstone gallery (group show)

 

FIVE YEARS LIVINGSTONE PROJECTS BERLIN in THE HAGUE

 


Le Sacre du Printemps #14 | 2007 | 50 x 75 cm | edition of 7 | c-print

 

 

15/09 – 16/11/2019

 

Opening op zondag 15 september om 16.00 uur, Livingstone Gallery Den Haag,
door Jeroen Dijkstra, curator Livingstone Projects
.
Voorjaar 2014 startte Jeroen Dijkstra van Livingstone Gallery een pilot-project in Berlijn onder de naam Livingstone Projects. In het voormalige atelier van Albrecht Genin (1945-2013) in de wijk Prenzlauer Berg (Oost-Berlijn) wilden wij een omgeving scheppen waar kunstenaars in alle rust aan een project of een tentoonstelling konden werken, nieuwe wegen konden inslaan of juist na vele jaren terug te keren naar Berlijn en zich te laten inspireren door deze fascinerende stad.

Artist(s):

 

Logo
Anna Paulownastraat 70 A/B
2518 BH The Hague
The Netherlands
phone: 0031 (0)70 3609428
email: livingstone@livingstonegallery.nl
Opening hours:
Wed/Sat 12:00-17:00
and every last Sunday of the month
The gallery is also open by appointment
Livingstone Projects Berlin is open by appointment only